Veiligheid

Eigen verantwoordelijkheden

Het gebruik van al onze machines en gereedschappen valt onder uw eigen risico. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik. Daarom krijgt u voorafgaand aan de werkzaamheden een rondleiding. Tijdens deze rondleiding ontvang u uitgebreide  informatie over het gebruik van de houtbewerkingsmachines. Na de uitleg moet u een verklaring tekenen dat u veilig en vakkundig met de machines en gereedschappen kunt omgaan. Ook de verzekering is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient daarom zelf een verzekering af te sluiten voor de gereedschappen en materialen die bij ons in opslag liggen. Hierbij kunt u denken aan een verzekering voor brand-, water-, of stormschade. Als de materialen gefactureerd zijn bent u hier zelf voor aansprakelijk. Tenslotte hangt in de kantine een prikklok. Hier dient u voorafgaand aan de werkzaamheden in te klokken en aan het einde uit te klokken. Dit kan meerdere keren op een dag gebeuren, afhankelijk van het aantal keren dat u de werkplaats verlaat.

Huishoudelijke regels

Bij Werkplaats4you hanteren we een aantal huishoudelijke regels. Een van de belangrijkste regels is het schoonhouden van de werkplaats. Dat betekent dat alle materialen netjes opgeruimd dienen te worden voor vertrek, ook wanneer u de volgende dag weer verder werkt. Daarnaast verzoeken wij u om uw auto netjes te parkeren in de parkeervakken. Zo veroorzaakt uw auto geen overlast.

 Veiligheid voorop

                                                Veiligheid en voorwaarden:

Werkplaats4you heeft een Veiligheids-, Gezondheids- en Milieusysteem in haar onderneming. Wij gaan er van uit dat u als hoofd- en/of als onderaannemer, ZZPer, DHZ zelver enz. [verder genoemd als uitvoerende] de werkzaamheden op een veilige en milieu verantwoorde wijze uitvoert. Dit opdat materiële- en milieuschade, alsmede ongevallen en persoonlijk letsel worden voorkomen.

Indien u in de werkplaats, loodsen, op het terrein aan het werk gaat dient U zelf voldoende verzekerd te zijn tegen ongevallen in welke hoedanigheid dan ook, ook werkstukken en of ander zakken dient U zelf afdoende te hebben verzekerd!!

Wij verzoeken u onderstaande instructies te bestuderen en voor akkoord te ondertekenen.

 • Door Werkplaats4you verstrekte opdrachten, zullen niet zonder toestemming van Werkplaats4you aan derden worden uitbesteed.
 • Door uitvoerende zullen de Persoonlijke Bescherming Middelen worden gebruikt, daar waar dat verlangd/nodig is.
 • Uitvoerende is verplicht de werkplek na werktijd altijd opgeruimd achter te laten. Gebruikte materialen en gereedschappen dienen opgeborgen te worden.
 • Ook algemene ruimtes als kantine en wc’s dienen na gebruik netjes achtergelaten te worden.
 • Uitvoerende worden geïnstrueerd, veilig en milieu verantwoord te werken en zich altijd correct te gedragen.
 • Er geld een rookverbod in alle vertrekken, indien uitvoerende wil roken achter de werkplaats staat een asbak. Niet roken bij de afzuiging buiten!
 • Er wordt altijd gewerkt met gekeurde en gecertificeerde middelen.
 • De uitvoerende zijn in het bezit van de vereiste wettelijke documenten en diploma’s.
 • Het gebruik van alcohol en verdovende middelen is tijdens de werkzaamheden verboden, alsmede medicijnen welke  de reactiesnelheid kunnen verminderen.
 • Gevaarlijke situaties en (bijna) ongevallen worden direct aan Werkplaats4you  gemeld.
 • Iedere uitvoerende is wettelijk bevoegd het werk te stoppen, indien naar zijn redelijk oordeel, onmiddellijk gevaar dreigt voor personen. Dit dient dan gemeld te worden aan Werkplaats4you of de hoogst leidinggevende.
 • De door werkzaamheden/calamiteiten ontstane afvalstoffen, zullen volgens de op de werklocatie geldende eisen worden afgevoerd.
 • Uitvoerende zullen te allen tijde medewerking verlenen aan een door Werkplaats4you uitgevoerde werkplekinspecties en georganiseerde veiligheidsbesprekingen.

Wanneer u zich niet houdt aan bovenstaande instructies, zijn wij gemachtigd een passende sanctie toe te passen, en uitvoerende de toegang tot de werkplaats4you te ontzeggen, zonder recht op schade vergoeding in welke vorm dan ook.

Ondergetekende verklaart bovenstaande instructies na te leven en door te geven aan eigen personeel en andere uitvoerende, indien er werkzaamheden bij Werkplaats4you worden uitgevoerd. Bij vragen kunt u bellen met J.Huisman 06-54218000  Als u in het bezit bent van een Vca-certificaat, graag een kopie hiervan inleveren bij Werkplaats4you.