Voorwaarden

 

ALGEMENE LEVERRINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN

Werkplaats4you

Gedeponeerd bij de KvK te Groningen onder nummer:

1. Algemeen:

 1. Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van kracht voor al onze aanbiedingen en elke met onze afgesloten transactie.
 2. De opdracht van cliënt/uitvoerende geldt als acceptatie van deze voorwaarden.
 3. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, gelden geen andere voorwaarden.
 4. Indien bij een bepaalde aanbieding of transactie bijzondere voorwaarden zijn vermeld, gelden deze bijzondere voorwaarden naast en boven deze Algemene Voorwaarden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
 5. Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden, voor zover deze niet door ons schriftelijk zijn bevestigd, binden ons niet. Onder ondergeschikt personeel wordt een ieder begrepen die geen procuratie heeft.

 

2. Offertes:

 1. Alle offertes zijn steeds vrijblijvend en gebaseerd op de bij de eventuele aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen en dergelijke.
 2. Transacties binden slechts indien zij schriftelijk zijn bevestigd of een aanvang met hun uitvoering is gemaakt.
 3. Indien de opdracht voor de uitvoering of aanneming van het werk niet aan ons wordt gegeven, dient onze aanbieding, compleet – dus voorzien van alle bijlagen – binnen tien dagen na de beslissingsdatum aan ons te worden geretourneerd.
 4. Wij hebben het recht, indien ons de opdracht niet wordt gegund, alle met de aanbieding verband houdende kosten in rekening te brengen aan diegene die om de aanbieding heeft verzocht.

3. Prijzen:

 1. Opgegeven prijzen zijn steeds vrijblijvend.
 2. Opgegeven prijzen zijn gebaseerd op factoren zoals deze gelden ten tijde van de opgave of overeenkomst. Nadien optredende verhogingen van prijsfactoren, voor zover deze geen betrekking hebben op het normale handelsrisico, kunnen aan de opdrachtgever/uitvoerende  doorberekend worden.
 3. Opgegeven prijzen zijn, behoudens afwijkende regeling, exclusief omzetbelasting.

4. Levertijden:

 1. Opgegeven levertijden zijn vrijblijvend en bij benadering.
 2. De levertijd gaat in op het moment dat alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens, zoals tekeningen en vergunningen, in ons bezit zijn.
 3. De levertijd is vastgesteld in de veronderstelling dat er gewerkt kan blijven worden als ten tijde van de offerte en dat de levering van benodigde materialen en onderdelen niet stagneert.
 4. Overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever/uitvoerende nimmer het recht goederen of te verrichten  werk te weigeren, dan wel betalingen achter te houden.
 5. Overschrijding van de levertijd geeft nimmer, zelfs niet na ingebrekestelling, recht op schadevergoeding.

5. Overmacht:

 1. Indien ten gevolge van overmacht, buitengewone omstandigheden of   ons onbekende omstandigheden de uitvoering van het aangenomen werk onmogelijk blijkt, hebben wij het recht te vorderen  dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering wel mogelijk zal zijn, behalve indien dit op grond van  overmacht nimmer mogelijk zal zijn.  De meerdere of mindere kosten die hieruit voortspruiten, zullen aan    opdrachtgever/uitvoerende doorberekend worden, dan wel met de oorspronkelijke aannemingssom verrekend worden.
 2. Onder overmacht wordt begrepen alle omstandigheden die de wet of het gebruik als zodanig beschouwen. Hiertoe behoren onder meer weersomstandigheden die het onmogelijk maken de gewenste en / of noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren, werkstakingen bij ons dan wel bij onze leveranciers  of eventuele onderaannemers, niet tijdige levering door leveranciers, e.d.

6. Aansprakelijkheid:

 1. Wij zijn tegenover de opdrachtgever/uitvoerende slechts aansprakelijk voor schade door deze geleden als rechtstreeks gevolg van grove nalatigheid of opzet, tenzij wij kunnen aantonen dat de fout onder de betreffende omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vak uitoefening niet had kunnen worden voorkomen of vermeden.
 2. Wij zijn nimmer verplicht tot vergoeding van schaden aan de bouwplaats of in de werkplaatsen, zich daarop bevindende personen of goederen, welke door de tijdens uitvoering van het werk of de plaatsing of tijdens de levering van het werk of goederen ontstaan.
 3. Bedrijfsschade door  welke oorzaak dan ook ontstaan, ook niet ingeval van te late levering van het werk of goederen, komen nimmer voor vergoeding in aanmerking.
 4. Opdrachtgever/uitvoerende dient ons bij ontstane schade, waarvoor wij ingevolge deze voorwaarden aansprakelijk gesteld kunnen worden, altijd eerst in de gelegenheid te stellen de betreffende schade, voor eigen rekening, te beperken of ongedaan te maken. Bij niet naleving van deze bepaling vervalt onze aansprakelijkheid aangaande de betreffende schade en heeft de opdrachtgever/uitvoerende zijn recht dienaangaande verwerkt.
 5. Onze aansprakelijkheid is ten allen tijde beperkt tot de helft van de overeengekomen aannemingssom.
 6. Indien bepaalde onderdelen van het werk, dan wel het gehele werk, door of onder toezicht van derden/uitvoerende worden uitgevoerd, dragen wij hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.
 7. Wij zijn nooit aansprakelijk voor het handelen of nalaten van derden/uitvoerende, als wel voor schaden hierdoor ontstaan.

 

7. Vrijwaring:

 1. De opdrachtgever/uitvoerende vrijwaart ons tegen elke aanspraak van derden tot vergoeding van schade jegens ons, ter zake van het  werk, de levering en / of ter zake van het gebruik van toegezonden tekeningen, ontwerpen en / of vergunningen.Opdrachtgever/uitvoerende is aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende kosten.

8. Reclames:

 1. Reclames dienen binnen 8 dagen na levering, schriftelijk, te worden ingediend.
 2. Reclames ontheffen niet van de gehoudenheid tot betaling van factuur bedrag.

9. Betaling:

 1. Betaling dient te geschieden op een onzer bank of girorekeningen, dan wel contant te onzer kantore.
 2. Betaling dient binnen 14 dagen na factuur datum te geschieden zonder enige aftrek of compensatie.
 3. Vooruitbetaling, zekerheidsstelling vooraf dan wel deelbetalingen kunnen ten allen tijde verlangd worden.
 4. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever/uitvoerende zonder sommatie of ingebrekestelling in wettig verzuim, en wordt 1,5% rente per maand of maanddeel, vanaf factuur datum, in rekening gebracht.
 5. Alle invorderingskosten, zowel binnen als buitengerechtelijke, komen voor rekening van de opdrachtgever/uitvoerende.
 6. Uit het enkele feit dat wij ons hebben verzekerd van de hulp van een derde, blijkt de grootte en gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke invorderingskosten. Deze incassokosten worden gesteld op 15% van de opeisbare hoofd som, met een minimum van €75.00 verhoogd met de opengevallen vertragingsrente als geregeld in art. 9 sub d, exclusief de hierover verschuldigde omzetbelasting.

10. Eigendomsvoorbehoud:

 1. Alle door ons geleverde goederen blijven ons onvervreemdbaar eigendom, zolang de opdrachtgever/uitvoerende niet aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 2. Ingeval de opdrachtgever/uitvoerende  enige verplichting uit een met ons gesloten overeenkomst niet nakomt, zijn wij gerechtigd, zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn, de geleverde goederen terug te nemen of te doen nemen, in welk geval de overeenkomst, zonder rechtelijke tussenkomst, zal zijn ontbonden. Eén en ander laat onverlet ons recht om dienaangaande vergoeding van schade, kosten en rente te vorderen.
 3. Goederen welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden verpand, tot zekerheid overgedragen, dan wel mag niet aan derden enig recht op betreffende goederen gegeven worden, behalve voor zover de normale bedrijfsuitoefening van opdrachtgever/uitvoerende dit met zich brengt

11. Auteursrechten:

 1. Het auteursrecht op door ons gemaakte tekening en ontwerpen blijft bij ons berusten, ongeacht of deze in opdracht van derden/uitvoerende zijn gemaakt.
 2. Opdrachtgever/uitvoerende heeft uitsluitend het recht deze, in haar opdracht gemaakte ontwerpen, uit te voeren althans uit te laten voeren.
 3. Opdrachtgever/uitvoerende is niet bevoegd deze ontwerpen verder te verkopen dan wel op andere manier, zonder onze schriftelijke toestemming, op enige manier te openbaren of te verspreiden.

 

12.    Stalling/Parkeren:

 1. De stalling van boten, auto’s en andere zaken, op ons terrein, in onze loodsen, in onze haven en voor de wal, geschiedt op eigen risico.
 2. Ook voor schaden ontstaan tijdens het vervoer en het in en uit het water takelen van schepen geschiedt voor risico van de opdrachtgever/uitvoerende; de opdrachtgever/uitvoerende  vrijwaart ons tegen elke aansprakelijkheid, ook van derden/uitvoerende, tegen schaden hierdoor ontstaan aan zowel het eigendom van de opdrachtgever/uitvoerende als aan eigendommen van derden.
 3. Voor schaden ontstaan aan bij ons op het terrein, in onze loodsen in de haven dan wel voor de wal aanwezige boten en andere zaken, ontstaan door reparaties uitgevoerd door derden zijn wij nimmer aansprakelijk.
 4. De eigenaar/uitvoerende van de zich op ons terrein, in de haven of voor de wal bevindende goederen en andere zaken, dient zelf zorg te dragen voor afdoende verzekering.

13. Retentie:

 1. Aangaande nog niet betaalde facturen hebben wij een retentierecht op de goederen van opdrachtgever/uitvoerende, welke zich op ons terrein, in onze loodsen, haven, dan wel bij ons voor de wal bevinden.
 2. De opdrachtgever/uitvoerende die zijn eigendom, behoudens met onze toestemming van zijn plaats verwijdert zonder al zijn verplichtingen te hebben voldaan, maakt zich schuldig aan verduistering ingevolge art. 221 Sr.

14. Geschillen:

 1. Op elke met ons gesloten overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. De opdrachtgever/uitvoerende doet afstand van alle rechten op ontbinding van een overeenkomst met ons gesloten, krachtens art. 1302 BW. of enige andere wettelijke bepaling.
 3. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden in strijd mocht zijn of komen met enige wettelijke bepaling, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Voor wat betreft de ongeldige bepaling wensen partijen geacht datgene te zijn overeengekomen dat, wettelijk geoorloofd, de strekking van de buiten werking gestelde bepaling het meest nabij komt.
 4. Geschillen welke onverhoopt uit met ons gesloten overeenkomsten mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van elke andere instantie, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Assen.